Projektová činnost

Skener na detekci vad a automatická optimalizace dřeva

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Skener na detekci vad a automatická optimalizace dřeva
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019908

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na získávání nových poznatků a postupů nezbytných pro zdokonalení části stávající technologie instalované ve společnosti žadatele s ohledem na zvýšení bezpečnosti práce, zvýšení efektivity současného provozu a snížení energetické náročnosti stávajícího procesu, jehož technologie bude kriticky zkoumána. Výstupem projektu bude prototyp zařízení s digitálním rozpoznáváním obrazu na přesnou detekci vad dřeva s jejich automatickým vyřezáváním a prototyp digitální optimalizace řezu dřeva.

Datum zahájení: 1.4.2020
Datum ukončení: 31.12.2022

Žadatel: Brenston BM, s.r.o.
Partner: Connexia electric, s.r.o.

Celkový rozpočet projektu: 12 721 630 Kč

WELL BEING

Název projektu:

WELL BEING – Výzkum v oblasti neurolingvistické psychoterapie

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004914

Termín realizace: 1. 12. 2015 – 31. 7. 2019

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Malčík, PhD.

Program: Aplikace - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na vývoj nástrojů̊, technik a diagnostik pro měření osobnosti člověka (psychologie, neurologie, fyziologie). Výstupem výzkumné části projektu je systémová platforma WELL BEING skládající se ze čtyř̌ metodologicky a technologicky komplementárních částí, které umožní objektivně analyzovat a navrhnout optimální intervenční program pro zlepšení psychické pohody, zvýšení pracovní výkonnosti a celkové kvality života každého uživatele systému.

Společnost Slamka Consulting s.r.o. zajišťuje kompletní řízení a koordinaci projektu včetně podkladových a výchozích psychodiagnostických analýz. Dále zajišťuje návrh a vývoj SW aplikace pro řízení modulární platformy IS Well Being. Tato modulární platforma sestává z několika samostatných celků, z nichž zcela zásadní je samostatný modul IS FYZIO, který je vyvíjen kompletně partnerem projektu společností Connexia electric s.r.o. Výstupem modulu IS FYZIO bude objektivní analýza a hodnocení fyziologických parametrů sledované osoby a to zejména analýza vodivosti pokožky (GSR) a analýza srdečního rytmu (HR). Tyto výstupy budou vyhodnoceny specializovanými statistickými moduly, které poskytnou příslušní informace k finální zprávě o hodnocení psychického stavu a pohody sledované osoby a dále budou podkladem pro návrh příslušných intervencí.

Všechny funkce systému IS Well Being jsou koncipovány jako on-line webová aplikace s maximálním důrazem na self assesment a jednoduchost použití. Systém tak může být využit nejen v běžném praxi psychologického poradenství a laboratoří, ale také v rámci běžných auto-intervenčních aplikací.

Kontakt:

Doc. Martin Malčík, PhD.

E-mail: info@slamka.cz

Telefon: +420 603 254 759

EYE TRACKER LAB

Název projektu:

EYE TRACKER LAB – Laboratoř diagnostiky vizuálních strategií pro zlepšení čtení a porozumění textu s využitím eyetrackingu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010279

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 19. 4. 2020

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Malčík, PhD.

Program: Aplikace III - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na analýzu vizuálních mechanismů, které jsou uplatňovány čtenáři při čtení textu a hledání vazeb těchto mechanismů na porozumění informacím v textu prostřednictvím eyetrackingu (zařízení pro sledování očních pohybů). Finálním produktem, který bude vytvořen na základě jednotlivých projektových výstupů bude prototyp Diagnostické laboratoře. Tato laboratoř bude dále nabízena na trhu, zejména ve školství.

Tento prototyp bude založen na vylepšeném hardware (eye tracker) a specializovaném SW, který bude vyvinut na míru na základě metodiky, která je také předmětem výzkumu v rámci projektu. Tento SW bude poskytovat uživatelům výstup, který komplexně zhodnotí efektivitu čtení se zaměřením na strategie a porozumění textu.

Cílový prototyp Diagnostické laboratoře bude mít následující parametry:

  1. Měření fixací a sakád s dostatečným rozlišením.

  2. Měření a výpočet dalších parametrů, které jsou důležité pro hodnocení efektivity čtení.

  3. Doplňkové měření dalších psychosomatických veličin, jako vodivost pokožky, tep, srdeční rytmus apod.

  4. Automatizované sestavení zprávy pro uživatele, kde budou zpracovány jak naměřené parametry z eyetrackeru, tak také vybrané psychosomatické veličiny, které ukazují na emoční stav měřeného uživatele.

Po ukončení projektu bude produkt aktivně̌ nabízen školám a školským zařízením a pedagogicko-psychologickým poradnám v ČR, bude připravena aktivní́ marketingová́ kampaň̌ na prodej tohoto produktu. Dále bude produkt nabízen již̌ stálým firemním zákazníkům jako dlascí nabízený produkt k již̌ stávajícím produktům (síť firem projektu TEAMNET a WELL BEING). Z výsledků marketingové́ studie vyplývá́, že již po ukončení projektu bude produkt volně̌ nabízen k prodeji.

Kontakt:

Doc. Martin Malčík, PhD.

E-mail: info@slamka.cz

Telefon: +420 603 254 759